دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی طیف وسیعی از خدمات دندانپزشکی را شامل می شود. گاه برای زیبا ترشدن ردیف دندانها کافیست کمی از لبه دندان تراشیده شود و گاه نیاز به درمانهای پیچیده دندانپزشکی به صورت همزمان می باشد.
دراین مطب، آنچه که در توان دندانپزشک است _برای تحویل یک لبخند زیبا به بیمار _(با توجه به پتانسل موجود در دندانهای بیمار) ارائه می گردد.