کراون و بریج

کراون و بریج (یا همان پروتز ثابت) در واقع زیر مجموعه پروتز هستند. کروان یا “روکش “برای بازسازی و زیباتر کردن دندان و “بریج “برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته از طریق روکش کردن دندانهای مجاور ناحیه بی دندانی بکار می رود. انواع پروتز ثابت دراین مطب به بیماران ارائه می گردد.