درمان ریشه

درمان ریشه ( یا روت کانال) برای حفظ یک دندان که براثر پوسیدگی شدید یا عفونت، آسیب دیده انجام می گیرد. با انجام روت کانال ، عصب و بافتهای داخل دندان بیرون آورده شده و تمیز می گردد و محل آن با ماده ای مخصوص پرمی شود. فرآیند درمان ریشه باید تحت شرایط استریل انجام گیرد و تهیه رادیوگرافی از دندان مورد نظر الزامیست. درمان ریشه از جمله خدمات ارائه شده دراین مطب می باشد.